/ Ваше резрешение экрана: px

Birga.mk.ua

Закон України "Про публічні закупівлі" установлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної громади.
Цей Закон визначає правовi умови створення та дiяльностi товарних бiрж на територiї України.
Про товарну біржу Верховна Рада України; Закон від 10.12.1991 № 1956-XII
Цей Закон встановлює правовий механiзм приватизацiї цiлiсних майнових комплексiв невеликих державних пiдприємств шляхом їх вiдчуження на користь одного покупця одним актом купiвлi-продажу.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) Верховна Рада України; Закон від 06.03.1992 № 2171-XII
Цей Порядок розроблений вiдповiдно до статтi 95 роздiлу II Податкового кодексу України, Закону України "Про товарну бiржу", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010 N 1244 "Деякi питання реалiзацiї статтi 95 Податкового кодексу України" та визначає порядок проведення цiльових аукцiонiв з продажу майна платника податкiв, яке перебуває у податковiй заставi.
Про затвердження Порядку проведення цільових аукціонів з продажу майна платника податків, яке перебуває [...] ДПС України; Наказ, Порядок від 12.03.2011 № 138
Цей Закон встановлює умови та порядок вiдновлення платоспроможностi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - боржника або визнання його банкрутом та застосування лiквiдацiйної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторiв.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Верховна Рада України; Закон від 14.05.1992 № 2343-XII
Цей Закон визначає правовi засади здiйснення оцiнки майна, майнових прав та професiйної оцiночної дiяльностi в Українi, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцiнки майна з метою захисту законних iнтересiв держави та iнших суб'єктiв правовiдносин у питаннях оцiнки майна, майнових прав та використання її результатiв.
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні Верховна Рада України; Закон від 12.07.2001 № 2658-III
Податковий кодекс України регулює вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема, визначає вичерпний перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх права та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час здiйснення податкового контролю, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.
Податковий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI
1. Земля є основним нацiональним багатством, що перебуває пiд особливою охороною держави.
2. Право власностi на землю гарантується.
Земельний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III
Цей Закон регулює порядок утворення та дiяльностi третейських судiв в Українi та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових i немайнових прав та охоронюваних законом iнтересiв фiзичних та юридичних
Про третейські суди Верховна Рада України; Закон від 11.05.2004 № 1701-IV
Інформація...
Для перегляду всіх аукціонів перейдіть на вкладку АУКЦІОНИ
Голосование
Так
Не зовсім
Ні
Не зрозумів питання