/ Ваше резрешение экрана: px

Birga.mk.ua

Вітаємо Вас на сайті компаніі "Чорноморська Товарна Біржа АПК"
Цей Закон визначає правовi засади здiйснення оцiнки майна, майнових прав та професiйної оцiночної дiяльностi в Українi, її державного та громадського регулювання, забезпечення створення системи незалежної оцiнки майна з метою захисту законних iнтересiв держави та iнших суб'єктiв правовiдносин у питаннях оцiнки майна, майнових прав та використання її результатiв.
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні Верховна Рада України; Закон від 12.07.2001 № 2658-III
Податковий кодекс України регулює вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, зокрема, визначає вичерпний перелiк податкiв та зборiв, що справляються в Українi, та порядок їх адмiнiстрування, платникiв податкiв та зборiв, їх права та обов'язки, компетенцiю контролюючих органiв, повноваження i обов'язки їх посадових осiб пiд час здiйснення податкового контролю, а також вiдповiдальнiсть за порушення податкового законодавства.
Податковий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI
1. Земля є основним нацiональним багатством, що перебуває пiд особливою охороною держави.
2. Право власностi на землю гарантується.
Земельний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III
Цей Закон регулює порядок утворення та дiяльностi третейських судiв в Українi та встановлює вимоги щодо третейського розгляду з метою захисту майнових i немайнових прав та охоронюваних законом iнтересiв фiзичних та юридичних
Про третейські суди Верховна Рада України; Закон від 11.05.2004 № 1701-IV
Цей Закон визначає державну полiтику щодо розвитку ринку зерна як прiоритетного сектора економiки агропромислового комплексу України. Закон спрямований на створення правових, економiчних та органiзацiйних умов конкурентоспроможного виробництва i формування ринку зерна для забезпечення внутрiшнiх потреб держави у продовольчому, насiннєвому та фуражному зернi, нарощування його експортного по
тенцiалу.

Про зерно та ринок зерна в Україні Верховна Рада України; Закон від 04.07.2002 № 37-IV
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу оголошує 14 жовтня 2014 року другий повторний аукціон з продажу майна, що належить банкруту ТОВ «Агроюг - Миколаїв»:
Лот №38: Нежитловий об’єкт, розташований за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Новогригорівка по вулиці Тюленіна №51 (п’ятдесят один); форма власності – приватна.
Початкова вартість Лоту №38: 262 455,68 (Двісті шістдесят дві тисячі чотириста п’ятдесят п’ять грн. 68 коп.) без ПДВ.
Організатор аукціону Чорноморська товарна біржа Агропромислового комплексу повідомляє, що повторний аукціон з продажу майна підприємства - банкрута ТОВ «Агроюг-Миколаїв, який було призначено на 25 серпня 2014 року, визнано таким, що відбувся.
Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу оголошує 25 серпня 2014 року повторний аукціон (відкриті торги) з продажу майна, що належить банкруту ТОВ «Агроюг - Миколаїв» з можливістю зниження початкової вартості.
Лот №37. Нежитлова будівля, будівель складу, які розташовані за адресою: Миколаївська обл. Новоодеський р-н, м. Нова Одеса, вул. Леніна, будинок 76, форма власності – приватна.
Початкова вартість Лоту №37: 20 092,80 грн. (Двадцять тисяч дев’яносто дві грн. 80 коп.) без ПДВ.
Організатор аукціону Чорноморська товарна біржа Агропромислового комплексу повідомляє, що перший аукціон з продажу майна підприємства - банкрута ТОВ «Агроюг-Миколаїв», призначений на 10 липня 2014 року, визнано таким, що не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв на участь в аукціоні
Організатор аукціону Чорноморська товарна біржа Агропромислового комплексу повідомляє, що аукціон з продажу майна підприємства - банкрута ТОВ «Агроюг-Миколаїв», призначений на 26 червня 2014 року, визнано таким, що відбувся.


Інформація...
Для перегляду всіх аукціонів перейдіть на вкладку АУКЦІОНИ
Голосование
Так
Не зовсім
Ні
Не зрозумів питання