/ Ваше резрешение экрана: px

Birga.mk.ua

котирування торгів

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОТИРУВАЛЬНУ КОМІСІЮ


1. Створювана в структурі Біржі Котирувальна комісія забезпечує котирування (встановлення рівня) цін на товари, які реалізуються на біржі, і складає (формує) біржовий бюлетень.
2. Склад Котирувальної комісії визначається Радою біржі і затверджується Загальними зборами членів Біржі. Склад Котирувальної комісії затверджується строком на 5 років.
3. До складу Котирувальної комісії входять Голова, його заступник та члени комісії. Кількісний склад комісії встановлюється Радою біржі і, як правило, не перевищує п’яти осіб.
При розширенні номенклатури продукції, що реалізується через біржу, створюються секції Котирувальної комісії по групах товарів. Такі секції очолюють Голови. В таких випадках додатково створюється Президія Котирувальної комісії, очолювана Головою Президії, який обирається Загальними зборами членів Біржі із складу Ради біржі. В Президію Котирувальної комісії входять Голови секцій і члени Президії, кількість яких встановлюється Ради біржі
4. Функції Котирувальної комісії:
• формування біржового бюлетеня цін на товари, що котуються. Підставою для складання бюлетеня є угоди даного біржового дня, як біржові, так і позабіржові, заявки про попит і пропозицію та інша інформація, яка надається у розпорядження комісії;
• спостереження за своєчасним наданням брокерами, членами і відвідувачами біржі інформації про укладені з їх участю угоди;
• встановлення обсягу партії, починаючи з якого товар підлягає котируванню, та типового обсягу партії;
• встановлення списку товарів, які котуються (бази біржового бюлетеня);
• надання Інформаційно-довідковому відділу інформації про ціни і кон’єктуру товарів, по яких не здійснювалось котирування;
• надання Раді біржі пропозицій про зміни та доповнення до методики котирування, форми бюлетеня;
• встановлення спільно з біржовим арбітражним комітетом цін у випадках спірних питань.
5. Голова Котирувальної комісії та його заступник обираються Загальними зборами членів Біржі зі складу Ради біржі.
Функції Голови Котирувальної комісії:
• нагляд за правильністю котирування цін;
• вилучення результатів котирування у випадку його невідповідності фактичному становищу на ринку і негайне повідомлення про це Раді біржі, керуючому. Голова Котирувальної комісії не має права змінювати результати котирування цін;
• вирішення питання про необхідність втручання у в разі виникнення при котируванні принципових або спірних питань.
6. Засідання Котирувальної комісії відбуваються по закінченні кожного біржового дня. Голова комісії може запрошувати до участі без права вирішального голосу:
• керуючого;
• членів біржі;
• осіб, що беруть участь у торгах, при дотриманні паритету між сторонами (покупцями і продавцями);
• незалежних експертів, спеціалістів, які не беруть участі в торгах.
7. Котирувальна комісія має право вимагати інформацію про конкретних контрагентів угоди, що є комерційною таємницею, лише в тих випадках, коли котирування надто ускладнене. Про кожен такий випадок Голова Котирувальної комісії негайно повідомляє Раду біржі.
8. Засідання Котирувальної комісії вважається правомочним, якщо присутня не менше ніж половина її членів, включаючи Голову комісії (його заступника). Систематичне ухилення члена Котирувальної комісії від участі в засіданнях може спричинити виключення його із числа членів комісії. Рішення приймає Рада біржі на основі представлення Котирувальної комісії.
9. Результатом роботи Котирувальної комісії є біржовий бюлетень, форма і порядок видання якого затверджується Радою біржі. Кожний примірник бюлетеня підписується Головою і одним з членів комісії та зберігається в архіві Ради біржі.
10. Біржовий бюлетень публікується до початку наступного біржового дня. Виявлені помилки пояснюються в наступному випуску бюлетеня або оперативному листку Котирувальної комісії за підписом Голови і одного із членів комісії.
11. В журналі Котирувальної комісії позначаються:
• кількість угод і заявок попиту і пропозиції, прийнятих до котирування;
• кількість угод, які не були включені до котирування, із зазначенням причин, на підставі яких вони були відхилені;
• постанови Котирувальної комісії.
Записи в журналі Котирувальної комісії підписує Голова або його заступник.
12. Голова Котирувальної комісії звітується про роботу перед Радою біржі у встановлені строки.
13. Порядок оплати роботи членів комісії встановлюється Радою біржі.
бесплатно софт портал без регистрации фильмы hd бесплатно качественные шаблоны dle 9.6 бесплатно

Інформація...
Для перегляду всіх аукціонів перейдіть на вкладку АУКЦІОНИ
Голосование
Так
Не зовсім
Ні
Не зрозумів питання