/ Ваше резрешение экрана: px

Birga.mk.ua

Регламент біржових торгів

РЕГЛАМЕНТ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

Чорноморської товарної біржі агропромислового комплексу1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент біржових торгів Чорноморської товарної біржі агропромислового комплексу
(далі – ЧТБ АПК) розроблено відповідно до Правил біржової торгівлі ЧТБ АПК, нормативних документів ЧТБ АПК та чинного законодавства України.
1.2. Регламент встановлює особливості підготовки до проведення біржових торгів (далі – торги), їх проведення, порядок і умови участі в них, оформлення результатів та порядок виконання біржових угод.
1.3. Даний Регламент повністю визнається учасниками торгів та їх клієнтами, і є обов'язковим для виконання.
1.4. Порушення цього Регламенту учасниками торгів несе за собою відповідальність, передбачену Правилами біржі, Регламентом, іншими нормативними документи Біржі та чинним законодавством України.
1.5. Біржа забезпечує відповідно до цього Регламенту всім учасникам торгів рівні можливості з укладання угод, а також інформування про результати торгів.
1.6. Терміни, що використовуються в даному Регламенті вживаються у понятті, встановленому Правилами біржі. Терміни, які не визначені Правилами біржі – використовуються згідно їх офіційного тлумачення, встановленого чинним законодавством України.

2. ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО БІРЖОВИХ ТОРГІВ

2.1. До біржових торгів допускаються виключно учасники біржової торгівлі, які пройшли відповідну акредитацію на Біржі. Статус учасника торгів може отримати суб’єкт господарювання, який у встановленому порядку отримав статус члена біржі.
Умови і порядок отримання статусу члена біржі та їх уповноважених представників, права та обов'язки таких осіб, а також інші умови їх діяльності на Біржі визначаються Правилами біржі та цим Регламентом.
2.2. Учасник торгів може брати участь в торгах через своїх уповноважених представників, зареєстрованих на Біржі в установленому Правилами біржі порядку і несе відповідальність за їх дії. Учасник торгів зобов'язаний негайно повідомити Біржу про припинення повноважень уповноваженого представника і несе ризик несприятливих наслідків в разі порушення цього обов'язку.

3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

3.1. З метою належної організації торгів Біржа встановлює час початку торгів. Торгові дні встановлюються Біржею з урахуванням вимог законодавства, що регулює порядок роботи Біржі.
3.2. Біржа забезпечує організацію та проведення торгів, реєструє біржові угоди, визначає умови і порядок виконання укладених угод.
3.3. Торговий день починається о 10:00 та закінчується о 17:00, якщо інше не визначено Біржею.
3.4. Укладання біржових угод здійснюється на підставі зареєстрованих заявок учасників торгів шляхом їх виконання в порядку, визначеному цим Регламентом.
3.5. Ціни по біржовому товару зазначаються в заявках учасників торгів у гривнях .
3.6. При укладанні на Біржі біржових угод учасники торгів мають дотримуватися вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
3.7. До початку торгів Біржа:
реєструє учасників біржових торгів, які приймають у них участь;
вручає учасникам біржових торгів картки;
встановлює і доводить до учасників біржових торгів інформацію, необхідну для здійснення торгів.
3.8. Заявки на купівлю чи продаж біржового товару подаються за формою і у порядку, що встановлені Біржею.
3.9. З метою участі в торгах Біржа може встановлювати для учасників вимоги щодо гарантійного забезпечення заявок на купівлю та/або заявок на продаж (гарантійний внесок), а також реєстраційний внесок. У такому випадку Біржа не приймає заявки, які не забезпечені належним чином, якщо інше не передбачено цим Регламентом.
3.10. Внесення гарантійного внеску здійснюється грошовими коштами, якщо інше не встановлено Біржею, готівкою або шляхом перерахування відповідної суми на рахунок Біржі. Розмір гарантійного внеску 10 (Десять) відсотків від стартової ціни.
3.11. У заявці на продаж чи купівлю товару може бути вказано можливість зниження чи підвищення ціни. У заявках також може бути вказано можливість узгодження в ході біржових торгів інших умов біржової угоди.
3.12. Заявки учасників біржової торгівлі на продаж і купівлю біржового товару подаються в строки, визначені Біржею.
3.13. Підставами для відмови у прийнятті заявки є:
порушення встановлених строків подачі заявки;
недотримання форми заповнення заявки;
відсутність документів, додатково визначених або затребуваних Біржею;
відсутність гарантійного забезпечення виконання зобов'язань (у випадку його встановлення);
встановлення факту невиконання зобов'язань за укладеними раніше біржовими угодами (договорами) або факту несплати штрафу за порушення Правил;
позбавлення заявника права участі в біржових торгах на певний строк;
ненадання в порядку і строки встановлені Біржею документів, що підтверджують виконання зобов'язань за біржовими угодами ;
встановлення інших фактів порушень Правил біржової торгівлі, Регламенту або договору з Біржею.
3.14. У разі відмови в прийнятті заявки Біржа до початку торгів інформує про це заявника.
3.15. Подача учасниками біржової торгівлі заявки на продаж і (або) заявки на купівлю біржового товару означає їх беззастережну згоду здійснити біржову угоду на умовах, зазначених в даних заявках.
3.16. Прийняті заявки на продаж і купівлю біржового товару підлягають реєстрації на Біржі.
3.17. Брокер, учасник біржових торгів, заявка якого на купівлю або продаж біржового товару зареєстрована на Біржі, зобов'язаний бути присутнім на біржових торгах. Відсутність учасника біржових торгів, брокера на біржових торгах свідчить про його відмову від участі в них.
3.18. Член біржі має право до початку торгів відкликати свою заявку у строки та порядку, встановлені Біржею.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ

4.1. Повноваження з ведення біржових торгів та контролю за належним виконанням правил в ході біржових торгів покладаються на ліцитатора.
4.2. Ліцитатор, який веде торги, робить офіційне повідомлення та оголошує початок біржових торгів, після чого послідовно називає номер лоту згідно з бюлетенем торгів.
4.3. Після підтвердження присутності в торговому залі всіх заявників, ліцитатор починає оголошувати послідовно всі лоти в наступному порядку: «лот № __, найменування товару__, місцезнаходження товару, характеристика, вартість лоту__».
4.4. Покупець сповіщає про готовність купити товар за цим лотом та оголошеною ціною підняттям реєстраційного номера. Якщо інших покупців немає, угода вважається укладеною після оголошення ліцитатором: «лот № ______за ціною _______ продано учаснику № _____». Інформація про проданий лот заноситься в протокол біржових торгів.
4.5. Якщо покупців виявиться більше одного, між ними проводиться конкурентний торг на збільшення ціни. Учасник, який підняв картку другим, повинен або погодитися на наступний крок відповідного збільшення ціни, або відмовитися від подальшої участі у торгах за лот. Крок відповідного збільшення ціни за одиницю товару встановлюється Біржею. Покупець, який запропонував найбільшу ціну, вважається стороною біржової угоди (контракту).
4.6. У ході торгів учасникам забороняється:
- входити і виходити з торгового залу без дозволу ліцитатора;
- користуватися без дозволу ліцитатора засобами зв'язку, фото-, відео- та аудіоапаратурою;
- створювати перешкоди для інших учасників біржових торгів;
- здійснювати інші дії, що перешкоджають нормальному проведенню біржових торгів.
4.7. При необхідності ліцитатор може зробити офіційні повідомлення Біржі, потім закриває торги. Учасники біржових торгів, що уклали угоди, підписують протокол, в якому вказуються дані торгів, кількість, ціна та реєструють біржову угоду.

5. ОФОРМЛЕННЯ БІРЖОВИХ УГОД,
ПОРЯДОК ЇХ ВИКОНАННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Кожна біржова угода фіксується на Біржі. Укладена сторонами біржова угода (контракт) реєструється Біржею.
5.2. Інформація щодо біржових угод (контрактів), здійснених учасниками торгів, зберігається Біржею.
5.3. Виконання біржової угоди (контракту) здійснюється у порядку, визначеному біржовою угодою з урахуванням вимог цього Регламенту, якщо інше не встановлено Біржею.
5.4. Біржа може у встановленому порядку накладати та стягувати з винної сторони суми штрафів за порушення Правил біржі, цього Регламенту та інших нормативних документів Біржі.
5.5. Сплата штрафу за порушення Правил біржі, цього Регламенту та інших нормативних документів Біржі здійснюється шляхом утримання Біржею відповідної суми з гарантійного внеску особи, що вчинила таке порушення. З моменту утримання Біржею суми штрафу, відповідні кошти є власністю Біржі.
5.6. У разі, якщо за результатами торгів щодо відповідного товару не було укладено біржову угоду (контракт), гарантійне забезпечення такого учасника повертається йому за письмовою заявою.
5.7. Сторона, права якої порушено під час виконання біржової угоди (контракту) має право звернутися до арбітражної комісії чи іншого уповноваженого органу з відповідною заявою про захист такого права.
5.8. У разі зміни умов біржової угоди після її реєстрації, сторони укладають додаткову угоду. За реєстрацію Біржею додаткової угоди (додаткового договору) її сторони сплачують відповідну плату, яка стягується у порядку, що встановлений цим Регламентом для сплати реєстраційного збору.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

6.1. Біржа не несе відповідальності за будь-які затримки або перебої з виконання своїх зобов'язань, що є наслідком обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор загальнодержавного, регіонального, місцевого або об'єктного рівнів, техногенного, природного, військового чи соціально-політичного характеру, змін чинного законодавства, дій або бездіяльності державних органів, що перешкоджають виконанню зобов'язань або роблять неможливим виконання своїх зобов'язань.
6.2. У разі зупинення торгів через настання обставин непереборної сили, відомих як форс-мажор, учасники отримують інформацію щодо поновлення чи проведення торгів додатково електронною поштою та/або телефонним зв'язком.
6.3. Біржа вживає заходи, необхідні для профілактики і недопущення виникнення технічних збоїв під час торгів.

7. ЗАПОБІГАННЯ МАНІПУЛЮВАННЮ ЦІНАМИ

7.1. Учасник не має права маніпулювати цінами, що складаються під час проведення торгів.
7.2. Біржа вживає заходи по обмеженню маніпулювання цінами на Біржі з метою:
попередження і запобігання різкому коливанню цін;
попередження і запобігання штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширення неправдивих чуток з метою дії на ціни.
7.3. З метою запобігання штучному завищенню або заниженню цін, змови або поширення неправдивих чуток, які можуть впливати на ціни Біржа здійснює наступні заходи:
контролює подання заявок і умови біржових угод, що укладаються на торгах;
аналізує подані заявки і укладені біржові угоди за підсумками торгів з метою визначення фактів можливого штучного завищення або заниження цін або відповідної змови та проводить відповідну перевірку виявлених фактів;
зупиняє голосові торги у випадках, встановлених Правилами біржі, цим Регламентом, іншими локальними актами Біржі;
забезпечує проведення дисциплінарних розслідувань і застосовує до учасників торгів заходи дисциплінарного стягнення, передбачені Правилами, цим Регламентом, іншими локальними актами Біржі.
7.4. Під час проведення перевірок фактів можливого штучного завищення або заниження цін, змови, можливого поширення неправдивих чуток з метою дії на ціни біржових угод (контрактів), що укладаються на торгах, Біржа має право вимагати від учасників торгів інформацію і документи, які прямо або опосередковано стосуються відповідних заявок або укладених біржових угод, зокрема:
пояснення учасників торгів;
копії доручень клієнтів та договорів з ними, на підставі яких були подані відповідні заявки і укладено біржові угоди;
пояснення клієнтів у зв'язку з подачею доручень на укладання відповідних біржових угод;
завірені в установленому порядку копії документів, підтверджуючих повноваження посадових осіб учасника торгів на підпис заявок та біржових угод, а також інші документи, що необхідні Біржі для проведення належної, повної та всебічної перевірки виявлених фактів.
7.5. У разі виявлення фактів штучного завищення або заниження цін, змови чи поширення неправдивих чуток з метою дії на ціни біржових угод, що укладаються на торгах, Біржа має право у встановленому порядку:
зупинити торги;
застосувати до порушників санкції, визначені Правилами біржі;
скасувати результати торгів.

8. ІНФОРМУВАННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ

8.1. Інформування про результати торгів здійснюється за результатами їх проведення.
8.2. Звіт про результати торгів є комерційною інформацією.
8.3. Біржа може оприлюднювати результати торгів на своєму сайті.
8.4. Особи, які отримали звіт про результати торгів, не мають права оприлюднювати чи передавати його третім особам в будь-якій формі без письмового дозволу Біржі.

ГЛАВА 9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Контроль діяльності учасників торгів, пов'язаної з їх участю в торгах, дотримання ними внутрішніх документів Біржі і законодавства України з питань їх діяльності у відповідному статусі здійснює Біржа.
9.2. Заходи дисциплінарної дії до учасників біржових торгів у випадках порушення ними документів Біржі і вимог законодавства України визначаються дисциплінарною комісією Біржі.
бесплатно софт портал без регистрации фильмы hd бесплатно качественные шаблоны dle 9.6 бесплатно

Інформація...
Для перегляду всіх аукціонів перейдіть на вкладку АУКЦІОНИ
Голосование
Так
Не зовсім
Ні
Не зрозумів питання