/ Ваше резрешение экрана: px

Birga.mk.ua

Правила торгів

ПРАВИЛА

БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ці правила є основним документом, що установлює і регулює порядок проведення торгів на Чорноморській товарній біржі агропромислового комплексу (ЧТБ АПК).
1.2. Правила розроблені на підставі чинного законодавства та Статуту ЧТБ АПК і затверджені Загальними зборами Членів Біржі.
1.3. Зміни і доповнення до цих правил затверджуються зборами членів Біржі.
1.4. Правила базуються на основі наступних основних принципів:
 ціноутворення відбувається тільки на базі реального попиту і пропозиції, що складається в результаті гласно проведених торгів;
 об'єктивності інформації, що використовується для роботи і надається в розпорядження адміністрації і членів біржі;
 суворе дотримання цих Правил усіма учасниками біржових торгів;
 взаємовідносини брокерів і клієнтів визначаються на договірній основі.
1.5. Біржа не несе відповідальність за невиконання договірних зобов'язань брокерами перед своїми клієнтами.

2. УЧАСНИКИ БІРЖОВИХ ТОРГІВ ТА ОСОБИ,
ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ ДО ТОРГОВОГО ЗАЛУ БІРЖІ.

2.1. Учасниками біржових торгів можуть бути лише члени біржі. Бажаючі придбати статус Члена Біржі повинні сплатити вступний внесок Члена Біржі і надати для акредитації статутні документи (копії) з наданням оригіналу для юридичних осіб або документів, що підтверджують особу, для фізичних осіб.
2.2. Члени Біржі можуть бути постійними і тимчасовими. Розміри внесків визначаються Зборами Членів Біржі.
2.3. До учасників біржових торгів відносяться:
 брокер - фізична особа - представник Члена Біржі, в обов'язки якого входить виконання доручень Члена Біржі, якого він представляє. Від кожного Члена Біржі до участі в торгах допускаються не більше двох брокерів;
 біржові маклери – працівники біржі, які ведуть торги, фіксують усну згоду брокерів на укладення угоди на певних умовах і мають право призупиняти торги, а також завіряти результати торгів.
2.4. Представники засобів масової інформації допускаються в торговий зал за наявності дозволу Керуючого Біржі.
2.5. За рішенням Керуючого Біржі до торгового залу на певних умовах можуть допускатися постійні і разові відвідувачі. Відвідувачам забороняється прямо або опосередковано втручатися в хід біржових торгів. Ліцитатор має право при необхідності прийняти рішення про видалення відвідувачів із залу під час біржових торгів.

3. БІРЖОВИЙ ТОВАР І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ БІРЖОВИХ ЦІН.

3.1. На торги виставляється сільськогосподарська продукція стандартної якості і інші товари на умовах негайного постачання і постачання в узгоджені терміни.
3.2. Стандартним біржовим товаром є:
 Зернові культури: (пшениця, кукурудза, овес, жито, ячмінь і т.п.).
 Продовольчі товари (цукор, масло, м'ясо, овочі, фрукти, і т.п.).
 Масляні культури (льон, хлопок, соняшник, соя, боби, ріпак, соняшникова, кукурудзяна, соєва олії, шрот і т.п.).
 Нафтопродукти, добрива, металопрокат, сільськогосподарські машини, устаткування, нерухомість та інші групи товарів.
3.3. Ціни на біржі формуються вільно. Їх рівень визначається на кожен вид товарів рівнем співвідношення пропозиції і попиту.
3.4. На біржі використовуються наступні поняття цін: ціна продавця (пропозиції), ціна покупця (попиту), ціна біржових угод (біржова ціна):
 Ціною продавця на біржовий товар визнається ціна, яка вказана учасником біржових торгів в заявці на продаж, а також названа ним під час торгів. Ціна, вказана продавцем в заявці, може бути змінена до зняття позиції з торгів з метою стимуляції продажу.
 Під ціною покупця розуміють ціну, яка вказана покупцем в заявці на купівлю, а також ту, яка називається ним безпосередньо під час торгів при обговоренні позиції продавця.
 Ціною біржової угоди є ціна, по якій угода зафіксована біржовим ліцитатором і зареєстрована в контракті.

4. БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ І БІРЖОВІ УГОДИ.

4.1. Біржовою операцією визнається угода, яка відповідає вимогам статті 15 Закону України "Про товарну Біржу".
4.2. Операції вважаються біржовими, якщо вони укладені між брокерами в ході біржового торгу відповідно до цих Правил.
4.3. На Біржі здійснюються наступні види операцій:
 Спотова операція з наявним товаром (спотовий контракт) - це угода купівлі-продажу, яка передбачає придбання наявного товару, який може бути переданий покупцю на його першу вимогу після оплати, але не пізніше десяти робочих днів з моменту укладення біржового контракту.
Спотовий контракт передбачає здійснення повної оплати по придбаному товару в термін не пізніше семи робочих днів з моменту укладення контракту. Продавець несе витрати, пов'язані зі зберіганням товару, а також всі ризики (псування, втрата біржового товару і т.д.) до моменту підписання акту прийому - передачі товару покупцю, але не більше терміну, вказаного вище. Надалі вищеназвані витрати по зберіганню товару покриваються за рахунок покупця. У випадку якщо покупець товару порушив термін прийому товару, витрати по зберіганню товару покриваються за рахунок покупця. У випадку якщо продавець товару не надав покупцю товар до прийому за якістю і кількістю, а також відповідні супровідні документи не менше ніж за 2 робочі дні до закінчення терміну, витрати по зберіганню товару понад цей термін покриваються за рахунок продавця.
 Форвардна операція - це операція купівлі-продажу, яка передбачає постачання біржового товару в передбачений біржовим контрактом термін в майбутньому за ціною, яка фіксується на момент укладення форвардної угоди. Форвардна угода оформляється форвардним біржовим контрактом.
Продавець товару зобов'язується поставити товар на умовах, позначених форвардним біржовим контрактом. При цьому зобов'язання по такій поставці не можуть бути передані третій стороні; покупець товару зобов'язується провести оплату товару в розмірах і в терміни, встановлені вище п.4.3. цих Правил, а також прийняти товар на умовах, передбачених форвардним біржовим контрактом і цими Правилами.
Форвардні контракти укладаються на термін, кратний 30 календарним дням з моменту укладення угоди. Форвардний контракт передбачає здійснення авансової оплати товару в об'ємі 50% від загальної вартості контракту впродовж 10 робочих днів з моменту укладення цього контракту. Остаточні розрахунки проводяться після передачі товару покупцю. Оплата витрат по збереженню товару по форвардному контракту до передачі товару покупцю несе продавець.
4.4. Інші види контрактів і правила торгів за цими контрактами вводяться Біржею за рішенням Зборів Членів Біржі.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.

5.1. Місцем проведення торгів є торговий зал біржі. Біржові торги проводяться на ЧТБ АПК по середам. Графік проведення торгових сесій при необхідності може бути змінений за рішенням Керуючого ЧТБ АПК.
5.2. Брокер подає заявку встановленого зразка на купівлю або продаж товару не пізніше, ніж за 2 години до початку торгів.
5.3. Одночасно із заявкою брокер повинен надати наступні документи:
 довідку зі складу про наявність заявленого об'єму товарів;
 сертифікат якості незалежної інспекції з контролю за якістю продукції.
5.4. У заявці вказується термін її дії, продовження якого здійснюється подачею нової заявки. Заявки, що подані не по формі чи оформлені нерозбірливо до торгів не допускаються.
5.5. На підставі заявок формується бюлетень на продаж і купівлю. Форма бюлетеня встановлюється Біржею. Остаточно оформлений бюлетень товарів вивішується в торговому залі за одну годину до початку торгової сесії.
5.6. У разі потреби біржа має право вимагати інші документи, необхідні для проведення торгів, а також вимагати від покупця документи, що підтверджують його платоспроможність, аж до сплати заставної суми на розрахунковий рахунок Біржі.
5.7. Реєстрація і допуск до торгової зали брокерів починається за одну годину до початку торгів. При цьому брокеру видається інформаційний бюлетень на продаж і купівлю товарів. При неявці брокера на торги, заявлений ним товар автоматично знімається з продажу.
5.8. Біржовий маклер, що веде торги, оголошує початок біржових торгів, після чого послідовно оголошує позиції згідно бюлетеню продаж даного біржового дня.
5.9. Брокер - продавець піднімає реєстраційний номер, чим підтверджує заявку. За відсутності продавця, позиція, їм заявлена, знімається з торгів.
5.10. Брокер - покупець оповіщає про готовність купити товар за оголошеною ціною шляхом підняття реєстраційного номера. Якщо інших покупців немає, угода вважається укладеною після оголошення маклера про фіксацію операції.
5.11. Якщо покупців виявилося більше одного, між брокерами-покупцями проводяться конкурентні торги на збільшення ціни. Брокер-покупець, який запропонував найбільшу ціну, вважається стороною, що уклала угоду.
5.12. Якщо покупців на оголошену позицію за початковими умовами не виявлено, брокер - продавець може зменшити ціну. При виявленні покупця після зниження ціни маклер фіксує ціну продажу і оголошує про продаж позиції. Якщо після зниження ціни покупець не виявлений, позиція знімається з торгів. У випадку якщо під час зниження ціни виявилося більше одного покупця, проводяться конкурентні торги на підвищення.
5.13. За відсутності попиту на позицію брокер-покупець може запропонувати продавцю змінити умови продажу (величину партії). Якщо брокер продавець згоден, угода вважається укладеною на запропонованих брокером-покупцем умовах.
5.14. Після оголошення всіх позицій бюлетеня на продаж маклер дає час брокерам для оголошень і пропозицій, що мають відношення до процедури ведення торгів. Після цього оголошується бюлетень на купівлю, при цьому брокер, що виконав свою заявку на купівлю по бюлетеню на продаж, повинен зняти свою позицію.
5.15. Якщо при оголошенні позицій бюлетеня на купівлю знаходиться один брокер-продавець, згодний продати товар за початковими умовами, маклер фіксує укладення угоди. У разі, коли в процесі торгів виявляється більше одного продавця, між ними проводяться торги на зниження ціни, при цьому маклер фіксує угоду з брокером, що запропонував найменшу ціну.
5.16. Біржовий маклер, після оголошення всіх позицій бюлетеня, при необхідності може зробити офіційне повідомлення Біржі, після цього закриває торги.
5.17. Протягом однієї години після закінчення торгів Біржа видає зведений бюлетень результатів торгів і обнародує його на інформаційному стенді.

6. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ УГОД.

6.1. Угода, укладена на біржових торгах, повинна бути зареєстрована і оформлена як біржовий контракт. Після укладення "угоди з голосу" брокери заповнюють бланки контрактів у трьох екземплярах, ставлять печатку і передають в реєстраційний відділ біржі не пізніше наступного за днем торгів дня.
6.2. Реєстраційний відділ біржі реєструє контракт і видає брокерам рахунки на оплату реєстраційного збору в розмірі до 0,5 % з кожної сторони, які повинні бути сплачені протягом п'яти банківських днів. Невчасне підписання контракту визначається як відмова від оформлення операції. До сторони, що відмовилася від оформлення операції, застосовуються штрафні санкції, передбачені цими Правилами.
6.3. Після оплати реєстраційного збору брокери надають банківські документи, підтверджуючі оплату за контрактом, а також акт прийому-передачі товару. У разі відсутності на ЧТБ АПК вищеназваних документів, реєстрація біржових контрактів проводиться тільки з відома продавця і покупця.
6.4. Біржа видає на руки брокеру оригінал контракту з відміткою про реєстрацію після підтвердження оплати за контрактом і оплати реєстраційного збору. Допускається видача копій біржових контрактів для надання в банк покупця з метою оплати контракту. Інформація про оформлені контракти вноситься в журнал реєстрації контрактів.
6.5. Розмір реєстраційного збору може переглядатися адміністрацією біржі.

7. РОЗІРВАННЯ УГОД І ВИЗНАННЯ ЇХ НЕДІЙСНИМИ.

7.1. Розірвання біржових угод в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, які передбачені цими Правилами і чинним законодавством України.
Операція, зареєстрована на біржі, визнається розірваною в наступних випадках:
 за рішенням Біржового арбітражу;
 за рішенням судових органів;
 за згодою сторін.
7.2. Рішення Біржового арбітражу обов'язково для всіх сторін контракту, опротестовування його в державних судових органах не призупиняє його виконання. Невиконання рішення Біржового арбітражу розглядається як грубе порушення Правил, до порушників застосовуються штрафні санкції.
7.3. У разі розірвання контракту або зміни його умов, сторони зобов'язані оповістити про це Біржу не пізніше десяти днів з дня розірвання контракту або внесення в нього змін.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

8.1. Затримка або нездатність виконання контракту може бути виправдана наявністю форс-мажорних обставин, до яких відносяться:
 державне регулювання торгівлі, включаючи пропуск через митний кордон;
 зміна в оподаткуванні і митних зборах;
 накладення ембарго;
 виникнення страйків, військових дій, стихійних лих.
8.2. Про це інша сторона контракту і Біржа оповіщаються стороною, що потрапила під дію форс - мажорних обставин з наданням документів, підтверджуючих наявність таких обставин, виданих компетентними державними органами.


9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ.

9.1. До біржових брокерів можуть застосовуватися санкції при наступних порушеннях:
 подача документів, які містять недостовірну інформацію;
 несплата по оформленому біржовому контракту;
 втручання в процедуру ведення торгів;
 нез'явлення на торги брокера, що подав заявку.
9.2. До учасників торгів можуть застосовуватися наступні санкції:
 попередження про невідповідну поведінку;
 видалення із залу торгів з одночасним зняттям заявки з торгів;
 позбавлення прав участі в біржових торгах на певний проміжок часу;
 відмова в реєстрації на дані біржові торги;
 штраф;
 виключення з членів Біржі.
9.3. На вимогу покараного учасника торгів йому може бути видана офіційна довідка про застосування штрафних санкцій.

10. ШТРАФИ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ.

10.1. За подачу недостовірних даних про якість і кількість товару винуватий брокер несе наступну відповідальність:
 при виявленні таких обставин до моменту фіксації маклером усної домовленості про укладення угоди винуватий брокер оплачує штраф в розмірі ста доларів США по курсу НБУ на рахунок біржі, а біржовий товар знімається з торгів.
 при виявленні таких обставин після моменту фіксації маклером усної домовленості про укладення угоди, але не пізніше закінчення біржової сесії - операція анулюється, а винуватий брокер оплачує штраф в розмірі п'ятисот доларів США по курсу НБУ на рахунок біржі.
 за відмову в реєстрації операції після її фіксації з порушника стягається штраф у розмірі реєстраційного збору по цій операції, але не менше п'ятисот доларів США по курсу НБУ на користь Біржі і п'ятисот доларів США по курсу НБУ на користь постраждалої сторони.
 у разі порушення термінів оплати або постачання товару за контрактом сторони повинні звернутися в Біржову комісію.
10.2. Анулювання біржового контракту після його реєстрації не звільняє сторони від оплати реєстраційного збору Біржі.
10.3. Штраф за порушення цих Правил стягується з Члена Біржі, брокер якого допустив порушення. Рішення про стягнення штрафу приймає Керуючий Біржі, який має право вимагати заміни брокера. При несплаті штрафу брокер - порушник не допускається до торгів до моменту виплати штрафу. Інформація про допущені порушення даних Правил, рішення Арбітражу і Керуючого про накладення штрафів вивішується на дошці інформації біржі.

11. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ.

11.1. Спори, що виникли в процесі укладення, оформлення і виконання біржових контрактів, вирішуються залежно від компетенції - Керуючим, Біржовим арбітражем, Третейським судом або Зборами Членів Біржі.
11.2. Для розгляду спорів надається заява на ім'я Керуючого або голови Біржового арбітражу, що містить в собі:
 докладний опис спірних обставин, вимог і пропозицій сторін;
 реквізити сторін;
 копії документів, що мають відношення до спору і ін.
11.3. Учасники спору зобов'язані бути присутніми на засіданнях Біржового арбітражу і пред'являти запрошений матеріал.
11.4. Позови, що пред'являються на розгляд Керуючого, Біржового арбітражу, розглядаються протягом десяти днів з дня їх подачі.

12. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЧЛЕНІВ БІРЖІ ТА УЧАСНИКІВ ТОРГІВ.

12.1. Поведінка брокерів, їх помічників і службовців Біржі повинна відповідати нормам ділової етики, які необхідні для підтримки доброї репутації Біржі. Учасники торгів повинні бути відповідно одягнені і носити під час торгів значок-ідентифікатор, отриманий від біржі. Присутні в залі під час торгів повинні утримуватися від зайвих рухів в торговому залі, не повинні ображати інших ні словесно, ні фізично. Забороняється приймати їжу, палити і голосно розмовляти в торговому залі Біржі.
12.2. Біржа стежить за діяльністю біржових брокерів, правомірністю їх операцій і їх платоспроможністю, а також за тим, щоб брокери:
 дотримувалися при укладенні договорів з клієнтами типових форм;
 оперативно оповіщали клієнтів про проведення торгів;
 уникали зіткнення інтересів члена Біржі і його клієнта;
 виконували доручення найкращим чином;
 швидко і точно вели справи по претензіях клієнта.
бесплатно софт портал без регистрации фильмы hd бесплатно качественные шаблоны dle 9.6 бесплатно

Інформація...
Для перегляду всіх аукціонів перейдіть на вкладку АУКЦІОНИ
Голосование
Так
Не зовсім
Ні
Не зрозумів питання