/ Ваше резрешение экрана: px

Birga.mk.ua

Статут біржи

СТАТУТ


ЧОРНОМОРСЬКОЇ ТОВАРНОЇ БІРЖІ
АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУЧорноморська товарна біржа агропромислового комплексу (в Подальшому - "Біржа") створена і діє на підставі цього Статуту, у відповідності з Законами України “Про товарну біржу”, “Про господарські товариства”, Правил біржової торгівлі та біржового арбітражу.
СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Найменування Біржі:
Повне найменування Біржі: -
 на російській мові: Черноморская товарная биржа агропромышленного комплекса;
 на українській мові: Чорноморська товарна біржа агропромислового комплексу.
Скорочене найменування: ЧТБ АПК.
Усі варіанти назви та її скорочення рівнозначні. Вибір вживання того чи іншого варіанту залежить від призначення документу та певного контексту.
1.2. Місцезнаходження Біржі:
54017, м. Миколаїв, вул. Московська, 54 A.
1.3. Біржа відповідає по своїм зобов'язанням всім майном, що їй належить у відповідності з чинним законодавством. Засновники і члени Біржі відповідають по її зобов'язанням в межах своїх внесків. Біржа не несе відповідальності по зобов’язанням своїх засновників та членів.
1.4. Біржа створена на невизначений термін.
1.5. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних Зборів членів Біржі та оформлюються в вигляді додатків або нової редакції.
1.6. Робочими мовами Біржі є українська та російська.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БІРЖІ

2.1. Біржа є організацією, що об'єднує юридичних та фізичних осіб, що здійснюють виробничу та комерційну діяльність та має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій.
2.2. Біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою з моменту її державної реєстрації, володіє відокремленим майном на праві власності, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків (включаючи валютні), товарні знаки, штампи та печатки зі своїм повним найменуванням.
2.3. Біржа від свого імені може укладати договори, не пов'язані з комерційним посередництвом, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в господарському і третейському судах.
2.4. Біржа не має на меті одержання прибутку.
2.5. Біржа може створювати на території України, а також за її межами клірингові установи та фондові секції, наукові та навчальні заклади в порядку передбаченому законодавством України.
2.6. Біржа може бути засновником та учасником концернів, консорціумів, банківських установ, підприємств, бірж, асоціацій, союзів, міжнародних та вітчизняних фондів, міжнародних організацій та об’єднань, періодичних видань.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Біржа здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін, публічного проведення біржових торгів.
3.2. Біржа створена з метою надання послуг в укладенні біржових угод з різними видами товарів, виявлення цін, попиту і пропозицій, вивчення, підпорядкування і спрощення товарообігу і зв'язаних з ним торгових операцій. У відповідності з чинним законодавством угоди, що зареєстровані на Біржі, не підлягають нотаріальному посвідченню.
3.3 Біржа не займається комерційним посередництвом та не може бути стороною біржових угод.
3.4. Біржа згідно законодавства України, може поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлене Законом і така діяльність відповідає меті, для якої створена Біржа та сприяє її досягненню.
3.5. Цілями діяльності Біржі є створення умов для проведення біржової торгівлі та функціонування біржового ринку для усіх видів товарів, рухомого та нерухомого майна у тому числі, які перебувають у державній власності, згідно українського законодавства, забезпечення необхідних умов діяльності членів Біржі в процесі її функціонування, підтримка високого професійного рівня проведення торговельних операцій на Біржі.
3.6. Основним предметом діяльності Біржі є створення сприятливих умов для укладання торгівельних угод за правилами, встановленими Загальними зборами та забезпечення об’єктивного формування цін на товари на підставі якісних показників та балансу попиту та пропозиції, з необхідності мінімізації впливу на ціну позаекономічних факторів.
3.7. Біржа здійснює свою діяльність на засадах самоврядування і господарської самостійності та керуючись принципами:
 рівноправність учасників біржових торгів;
 застосування вільних (ринкових) цін;
 підтримання стабільності вільних (ринкових) цін у порядку;
 проведення біржових торгів згідно Правил біржової торгівлі.
3.8. Для виконання своєї мети та цілей Біржа може здійснювати наступні види діяльності в обсягу та порядку, встановленому українським законодавством:
 створення умов для проведення біржової торгівлі;
 організація аукціонів, торгів, конкурсів, тендерів по рухомому та нерухомому майну, товарах, продукції, інших товарно-матеріальних цінностях, у тому числі тих, які перебувають у державній власності, згідно українського законодавства;
 регулювання біржових операцій;
 регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі;
 надання членам і відвідувачам Біржі, іншим юридичним і фізичним особам організаційних, інформаційних, консультаційних і інших послуг;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація біржових угод купівлі-продажу, міни (бартеру) рухомого і нерухомого майна: житлових (квартир, будинків, дач) і нежилих (будинків, споруд) приміщень, виробничих, допоміжних, складських і інших об'єктів, транспортних засобів, автомототранспортних, повітряних літальних апаратів, морських, річкових суден, залізничних вагонів, тепловозів, електровозів;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація біржових угод купівлі-продажу, міни (бартеру) промислових, сільськогосподарських, продовольчих товарів, предметів споживання і виробництва, сировини і сировинних ресурсів, нафто -, газо -, паро -, електро - та інших енергоносіїв і ресурсів;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни (бартеру) будівельних об'єктів і об'єктів незавершеного будівництва (промислових і житлових будинків, споруд, мостів, шляхопроводів, газо - і нафтопроводів, доріг і ін.);
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни (бартеру) товарно-сировинних ресурсів природного та штучного походження;
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни (бартеру) товарів, робіт і послуг (в тому числі квитків, путівок в санаторії, в дома відпочинку, пансіонати, дитячі табори);
 організація, здійснення, проведення біржових торгів і реєстрація угод купівлі-продажу, міни нематеріальних активів, програмного забезпечення, майнових і немайнових прав;
 продаж майна, що знаходиться у державній власності, відчуження якого можливе з рішення органів приватизації;
 продаж на аукціоні об’єктів приватизації, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва;
 реалізація транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, з видачею реєстраційних документів згідно чинного законодавства;
 організація та проведення біржових торгів по ф’ючерсних, форвардних, опціонних (включаючи на ф’ючерси), свопових контрактах та інших видах стандартизованих та індивідуалізованих контрактів у відповідності з українським законодавством та внутрішніми документами Біржі;
 здійснення клірингорозрахункової діяльності;
 збір, аналіз, обробка та поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку;
 проведення інвентаризації майна підприємств, установ, організацій, в тому числі державних;
 оцінка майна, майнових та немайнових прав, товарів, поданих на біржові торги, в тому числі державних підприємств, що підлягають приватизації;
 проведення інвентаризації і визначенні початкової вартості незавершеного будівництва і майна підприємств, установ, організацій, що ліквідуються;
 підготовка документів і матеріалів для приватизації державного майна з наступною реєстрацією угод на Біржі;
 редакційно-видавницька діяльність, підготовка і випуск методичних матеріалів;
 організація видання та розповсюдження журналів, бюлетенів, поширення аудіо та відео матеріалів;
 здійснення організації та проведення виставок, презентацій та інших заходів;
 проведення експертизи документів, майна, по угодам що підготовляються до укладення;
 проведення дооцінки, оцінки, в тому числі експертної, вартості рухомого і нерухомого майна, цілісних майнових комплексів;
 лізингові операції;
 некомерційні послуги в усіх формах господарської діяльності;
 участь в розробці і реалізації інноваційних проектів, організація бізнес-центрів;
 утворення у встановленому Законом України “Про третейські суди” порядку постійно діючого третейського суду та третейського суду для вирішення конкретних спорів;
 здійснення інших видів діяльності, не заборонених українським законодавством.
В передбачених чинним законодавством випадках Біржа здійснює свою діяльність на підставі і після отримання спеціального дозволу (ліцензії).
3.9. У відповідності зі своїми цілями і задачами Біржа має право:
 мати на праві власності, володіти, набувати та відчужувати нерухоме та рухоме майно, акції, облігації та інші цінні папери, майнові та особисті немайнові права;
 випускати цінні папери у відповідності з українським законодавством;
 продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, здавати в оренду або користування іншим юридичним чи фізичним особам майно Біржі;
 встановлювати в відповідності з чинним законодавством власні Правила біржової торгівлі і біржового арбітражу, які є обов'язковими для всіх учасників торгів;
 організовувати здійснення всіх видів біржових операцій;
 створювати підрозділи Біржі і затверджувати положення про них;
 розробляти з урахуванням Державних стандартів власні стандарти і типові контракти;
 встановлювати вступні і періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються Біржею;
 встановлювати інші грошові збори;
 створювати внутрішні цільові фонди;
 встановлювати і стягати в відповідності з Статутом плату за реєстрацію угод на Біржі, штрафи і інші санкції за порушення Статуту Біржі та Правил біржової торгівлі;
 засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів в торгових угодах;
 укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них;
 вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності;
 видавати біржові бюлетені, довідники і інші інформаційні і рекламні друковані видання;
 вступати в договірні відносини з державними, кооперативними, приватними підприємствами і організаціями, громадянами, а також бути посередником між ними в зв'язку з виконанням робіт, що стосуються предмету діяльності Біржі;
 проводити експертну оцінку рухомого і нерухомого майна, в тому числі при приватизації державної власності;
 здійснювати розробку і підготовку документації, необхідної при приватизації державного майна;
 брати участь в культурних, наукових та інших професійних обмінах, виставках, ярмарках, аукціонах, конференціях та інших подібних заходах;
 створювати навчальні та підготовчі курси та сприяти організації навчання та стажування членів Біржі, працівників Біржі та інших осіб як в Україні, так і за її межами;
 направляти своїх працівників за кордон для навчання, встановлення ділових контактів, участі в переговорах, збору інформації, та для здійснення іншої діяльності для реалізації мети та цілей Біржі;
 здійснювати співробітництво з українськими та іноземними підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднаннями з метою реалізації статутної мети Біржі;
 розповсюджувати інформацію про свою діяльність у друкованій, електронній та інших формах;
 наймати персонал Біржі на умовах, встановлених чинним законодавством;
 видавати членам трудового колективу споживчі кредити (позички, позики);
 передавати на договірних засадах матеріальні і грошові ресурси юридичним і фізичним особам, що виконують для Біржі роботи і послуги;
 створювати дочірні підприємства з правом юридичної особи, а також філії, представництва і інші відокремлені підрозділи з правом відкриття банківських рахунків і затверджувати положення про них;
 створювати в встановленому законом порядку банки, колективні, спільні і інші підприємства, в тому числі з іноземними партнерами;
 створювати постійно діючий третейський суд та третейські суди для вирішення конкретних спорів;
 здійснювати благодійну діяльність;
 здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
 здійснювати фінансову, інформаційну, консультаційну, інвестиційну, науково-дослідну, видавничу, рекламну, маркетингову діяльність для реалізації мети та цілей Біржі;
 вчиняти інші дії, що не заборонені законодавством.
3.10. Біржа, в рамках визначених законодавством України та в межах предмету своєї діяльності, може брати участь в будь-якій зовнішньоекономічній діяльності, включаючи здійснення такої діяльності з українськими та іноземними громадянами та юридичними особами, іноземними державами та міжнародними організаціями в Україні та за кордоном.

СТАТТЯ 4. ЗАСНОВНИКИ

4.1. Засновниками Біржі є фізичні особи, що уклали Установчий договір та сплатили пайовий внесок до Статутного фонду Біржі. Засновники мають статус Члена Біржі.
4.2. Статутний капітал підлягає сплаті засновниками (учасниками) товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації Біржі.

СТАТТЯ 5. МАЙНО БІРЖІ. ФОНДИ БІРЖІ

5.1. Майно Біржі складається із Статутного капіталу, спеціальних та інших фондів, що утворюються Біржею, вартість яких відображається на балансі Біржі, та іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.
5.2. Джерелами формування майна Біржі є:
 пайові, вступні, періодичні і інші внески;
 надходження від біржових операцій і надання послуг;
 штрафів за порушення Статуту Біржі і Правил біржової торгівлі;
 безоплатні або благодійні внески, пожертвування фізичних і юридичних осіб;
 інші джерела, не заборонені законодавством.
Розміри пайових, вступних, членських і інших внесків, вартість послуг, документації, що випускається Біржею, розміри і порядок застосування фінансових штрафів до членів Біржі визначаються у відповідності з цим Статутом, внутрішніми документами Біржі.
5.3. На Біржі створюється Статутний капітал в розмірі 500000,00 (П’ятсот тисяч) гривень. Статутний капітал формується за рахунок грошових і майнових внесків Засновників Біржі в порядку, що затверджується Загальними зборами членів Біржі. Розмір Статутного капіталу може збільшуватися за рахунок внесків Засновників. У випадку прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу вклади Засновників вертаються їм в порядку і розмірах, встановлюваних Загальними Зборами членів Біржі.
5.4. Згідно діючого законодавства та цього Статуту для розвитку Біржі та задовольняння її потреб за рахунок чистого прибутку Біржі формуються:
 фонд соціального розвитку
 фонд розвитку підприємства
Відсоткова частка призначається рішенням Загальних зборів членів Біржі.
Біржа може створювати резервний фонд, фонд матеріального заохочення, фонд гарантування комерційних ризиків, розмір і порядок формування та використання яких визначається Загальними зборами у відповідності з чинним законодавством. Для виконання статутних завдань Біржа може створювати інші фонди, в тому числі заохочувальні. Положення про ці фонди затверджуються Загальними зборами членів Біржі.
5.5. Фонд гарантування комерційних ризиків утворюється за рахунок:
 внесених заставних внесків учасників біржової та аукціонної торгівлі;
 добровільних та обов’язкових внесків учасників біржової та аукціонної торгівлі на покриття витрат Фонду гарантування комерційних ризиків;
 інших надходжень, визначених керівними органами Біржі.
Положення про Фонд гарантування комерційних ризиків, його розмір та порядок використання затверджується Загальними зборами членів Біржі. Кошти Фонду можуть використовуватись лише для забезпечення виконання біржових та аукціонних угод, укладених на Біржі.
5.6. Майно Біржі належить їй на праві власності.
5.7. Біржа має право продавати, обмінювати, передавати безплатно, здавати в оренду фізичним і юридичним особам будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби і інші матеріальні цінності, що належать їй, а також списувати їх з балансу.
5.8. Біржа несе відповідальність по зобов'язанням тільки в межах свого майна. Біржа не несе відповідальності по зобов'язанням створених ній і при її участі юридичних осіб. Засновники, члени Біржі і створені нею юридичні особи по зобов'язанням Біржі не відповідають.
5.9. Балансування доходів та видатків в межах основної діяльності Біржі здійснюється шляхом регулювання розмірів плати за реєстрацію укладених угод, вартості новостворених біржових місць, розмірів вступних, щомісячних внесків на утримання виконавчого апарату Біржі, періодичних та інших внесків, тощо.
5.10. За підсумками фінансового року, на підставі балансу, сума перевищення доходів Біржі над її витратами спрямовується на формування фондів Біржі. Цей прибуток не підлягає розподілу між членами Біржі. Перевищення видатків Біржі над її доходами покривається за рахунок власних коштів Біржі, в тому числі шляхом встановлення спеціальних внесків членів Біржі.
5.11. Внески членів Біржі у грошовій формі не підлягають поверненню Членам у разі припинення членства у Біржі. Майно, яке передано Членом Біржі у вигляді вкладів і внесків у її власність, не підлягає поверненню у разі припинення членства у Біржі. Майно, передане Членом Біржі у користування, у разі припинення його членства, повертається йому в натуральній формі без винагороди, в строк, визначений за домовленістю сторін, який не може перевищувати 12 місяців.

СТАТТЯ 6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Біржа самостійно веде свою господарську діяльність на принципах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань перед трудовим колективом і партнерами по укладеним договорам, перед держбюджетом і банками згідно законодавству.
6.2. Грошові кошти Біржі зберігаються на розрахункових та інших рахунках в установах банків України і інших держав у відповідності з законодавством України.
6.3. Біржа здійснює у встановленому порядку оперативний бухгалтерський облік своєї господарської діяльності, веде статистичну звітність. Господарчий рік Біржі встановлюється з 1 січня по 31 грудня календарного року включно. По закінченню кожного року складається баланс, що підлягає затвердженню в порядку, передбаченому цим Статутом.
6.4. Біржа здійснює розрахунки по своїм зобов'язанням з юридичними і фізичними особами як через установи банків, так і за готівковий розрахунок (з урахуванням норм, встановлених законодавством).
6.5. Біржа не несе відповідальності перед своїми членами і третіми особами за результати біржових операцій, якщо вони зареєстровані в встановленому порядку і відповідають сукупності означених нижче умов:
 якщо вони являють собою купівлю, продаж, постачання і обмін товарів, допущених до обороту на Біржі;
 якщо їхніми учасниками є члени Біржі (або брокери, діючі по їхній довіреності, оформленої у встановленому порядку);
 якщо угода про біржовий договір представлена до реєстрації і зареєстрована на Біржі не пізніше наступного дня, після укладання угоди.
6.6. Повну фінансову і майнову відповідальність за виконання угод, що зареєструвалися, в тому числі і перед Біржею в межах комісійного збору і штрафів, несуть в такому випадку сторони що уклали біржову угоду.
6.7. Біржа може нести фінансову відповідальність спільно з учасниками угоди в межах штрафних санкцій, обумовлених в біржових угодах тільки при порушенні умов їхньої реєстрації.
6.8. Біржа самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку.
6.9. Всі розрахунки Біржі, включаючи платежі в бюджет і виплату заробітної плати, здійснюються в календарній черговості надходження розрахункових документів (наступу термінів платежів).

СТАТТЯ 7. СТАТУС ЧЛЕНІВ БІРЖІ

7.1. Членами біржі є Засновники, а також українські та іноземні юридичні і фізичні особи, прийняті до складу Біржі згідно з цим Статутом відповідно до українського законодавства. Перелік Членів біржі, визначається в Реєстрі членів Біржі.
7.2. Засновники Біржі набувають статусу Члена біржі після державної реєстрації Біржі.
7.3. Прийом нових Членів біржі здійснюється за рішенням Ради Біржі в межах граничної кількості Членів біржі, встановленої Загальними зборами. Кандидат в члени Біржі, щодо якого прийнято рішення про прийом в Члени біржі, зобов’язаний внести вступний внесок в порядку та в строки, встановлені Радою Біржі. При невиконанні цієї умови, рішення щодо прийому в Члени біржі автоматично анулюється.
7.4. Вихід із складу членів Біржі здійснюється по заяві члена Біржі, що повинно бути розглянуте Радою Біржі в термін не більш двох місяців зі дня його реєстрації, з подальшим затвердженням Загальними зборами членів Біржі.
7.5. Член Біржі може бути виключений зі складу Біржі рішенням Ради Біржі за:
 неодноразові і грубі порушення Статуту Біржі та Правил біржової торгівлі;
 відмова надати необхідну інформацію контролюючим органам Біржі в випадках, коли порушуються її майнові та інші інтереси;
 за розголошення конфіденційних відомостей і комерційної таємні про діяльність Біржі, що завдають їй матеріальні, або серйозні моральні збитки;
 за власним рішенням Члена біржі;
 у зв’язку з ліквідацією юридичної особи – Члена біржі;
 відчуження Членом біржі всіх належних йому біржових місць.
7.6. Члени Біржі сплачують періодичний членський внесок, розмір і порядок оплати якого визначаються рішенням Ради Біржі.
7.7. Члени Біржі мають право:
 брати участь в Загальних зборах;
 здійснювати біржові операції на Біржі;
 приймати участь в рішенні питань діяльності Біржі, обирати і бути обраним до її керівних органів;
 користуватися всіма послугами Біржі;
 вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів, Ради Біржі та Керуючого;
 відчужувати та здавати в оренду (користування) належні їм біржові місця та відповідні права на участь в біржовій торгівлі;
7.8. Члени Біржі зобов'язані:
 дотримуватися Статуту Біржі, Правил біржової торгівлі і рішень Загальних зборів членів Біржі і Ради Біржі;
 проводити розрахунки по своїм угодам згідно Правил біржової торгівлі і вчасно інформувати Раду Біржі про зміни в своєму фінансовому стані, що можуть негативно відбитися на виконанні його зобов'язань перед третіми особами і Біржею;
 сплачувати членські та інші внески;
 вести облік здійснених угод по формі, що визначена Правилами біржової торгівлі;
 надавати необхідну інформацію контролюючим органам Біржі;
 не розголошувати конфіденційні відомості і комерційну таємницю про діяльність Біржі.
7.9. Члени Біржі несуть фінансову і майнову відповідальність по зобов'язанням Біржі в межах своїх вкладів, вступних і періодичних (членських) внесків, а також сум комісійного збору, штрафних санкцій і інших платежів, передбачених установчими документами, Положеннями і Правилами Біржової торгівлі.
7.10. У випадку прийняття Загальними зборами рішення про виключення Членів зі складу Біржі за порушення Статуту, Правил, Положень Біржі або чинного законодавства, така особа втрачає право брати участь у торгах на Біржі, вступний, пайовий та інші внески не повертаються. Такі Члени біржі не можуть поновити членство на Біржі протягом двох років з дати виключення зі складу Членів біржі.
7.11. Член біржі може вільно здійснювати відчуження або передачу в оренду (користування) належних йому біржових місць іншим членам. Відчуження біржового місця Членом біржі юридичній або фізичній особі, яка не є Членом біржі, здійснюється за згодою Ради Біржі з урахуванням пріоритетного права інших членів Біржі на придбання біржового місця. Пріоритетне право інших Членів біржі на придбання біржових місць, що пропонуються до відчуження на користь особи, що не є членом Біржі, може бути реалізовано протягом одного місяця після отримання повідомлення від відчужувача або Ради Біржі про запропоновані умови відчуження. У випадку наявності кількох бажаючих Членів біржі придбати біржове місце, право вибору набувача належить відчужувачу.
7.12. Відчуження всіх біржових місць Членом Біржі, який входить до складу Ради Біржі або Ревізійної комісії, призводить до припинення членства у відповідному органі управління. При цьому новий Член біржі – набувач членських прав, не набуває право участі у відповідному органі управління.

СТАТТЯ 8. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ

8.1. Загальні збори членів Біржі
8.1.1. Вищим органом Біржі є Загальні Збори членів Біржі.
8.1.2. До компетенції Загальних Зборів відноситься:
 визначення основних напрямів діяльності Біржі, затвердження її планів та звітів про їх виконання;
 створення спеціальних підрозділів;
 внесення змін в Статут Біржі;
 прийняття рішення про вхід до складу засновників чи учасників концернів, консорціумів, банківських установ, підприємств, бірж, асоціацій, союзів, міжнародних та вітчизняних фондів, міжнародних організацій та об’єднань, періодичних видань;
 прийняття рішень про створення філій і представництв Біржі, затвердження положень про них, прийняття рішень про створення дочірніх підприємств, вступу та участі Біржі в інших господарських товариствах, об'єднаннях, асоціаціях;
 затвердження річних результатів діяльності Біржі, її дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;
 визначення порядку розподілу прибутку і формування фондів Біржі, визначення порядку покриття збитків;
 затвердження Правил біржової торгівлі і інших внутрішніх документів Біржі, визначення її організаційної структури;
 обрання членів Ради Біржі, Голови Ради Біржі, Ревізійної Комісії;
 встановлення граничної кількості Членів біржі;
 прийняття рішення про виключення Члена біржі у випадках, передбачених цим Статутом, правилами біржової торгівлі або положенням про членство;
 прийняття рішення про утворення у встановленому законодавством порядку постійно діючого третейського суду та третейського суду для вирішення конкретних спорів, затвердження відповідних Положення та Регламенту;
 прийняття рішення про припинення діяльності Біржі, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
8.1.3. Право участі у Загальних зборах мають особи, які є Членами біржі на день проведення Загальних зборів.
8.1.4. Загальні Збори є повноважними, якщо в них приймають участь не менше 60% членів Біржі. Рішення Загальних Зборів членів Біржі приймаються простою більшістю голосів членів Біржі, що приймають участь у Загальних Зборах членів Біржі. Загальні Збори членів Біржі самостійно визначають, виходячи з необхідності, періодичність своїх зборів.
8.1.5. Член Біржі може передати свої повноваження щодо участі та голосування на Загальних зборах іншій особі, яка діє на підставі довіреності, завіреної у встановленому порядку.
8.1.6. Протокол Загальних зборів підписується Головою та Секретарем Загальних зборів і передається на зберігання Керуючому.
8.1.7. Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові для всіх членів Біржі, органів Біржі, її структурних та інших підрозділів.
8.2. Рада Біржі
8.2.1. В період між Загальними Зборами членів Біржі управління Біржею здійснює Рада Біржі, яка обирається Загальними Зборами членів Біржі з числа засновників чи членів Біржі, та має право приймати рішення по всім питанням діяльності Біржі і самостійно встановлювати порядок своєї роботи. Склад Ради Біржі визначається Загальними Зборами членів Біржі. Рада Біржі контролює та регулює діяльність Керуючого та інших органів та підрозділів Біржі. Рада Біржі підзвітна Загальним зборам, які можуть переглядати або скасовувати її рішення.
Рада Біржі складається з Голови Ради Біржі та інших членів. Кількісний склад Ради Біржі встановлюється Загальними зборами. Голова Ради Біржі обирається Загальними зборами на строк до п’яти років. Інші члени Ради Біржі обираються Загальними зборами з числа членів Біржі на строк до п’яти років. До складу Ради Біржі з правом дорадчого голосу входить Керуючий.
8.2.2. Член Ради Біржі – юридична особа бере участь в роботі Ради Біржі через свого постійного представника. Умови призначення постійного представника визначаються Радою Біржі.
8.2.3. До компетенції Ради Біржі належить:
 розробка стратегії розвитку Біржі;
 встановлення розміру вступних, періодичних (членських) і інших внесків для членів Біржі;
 затвердження переліку послуг і встановлення плати за послуги, що надаються Біржею;
 встановлення плати за реєстрацію угод на Біржі і розмірів інших грошових зборів;
 встановлення розмірів штрафів і інших санкцій за порушення Статуту Біржі і Правил біржової торгівлі;
 визначення умов оплати праці посадових осіб Біржі, її філій і представництв;
 обрання та звільнення членів біржового арбітражу;
 призначення Керуючого;
 затвердження штатного розкладу Біржі, визначення умов та розміру оплати праці Керуючого та працівників Біржі та їх преміювання;
 прийняття рішення про продаж біржових місць;
 розгляд питання про прийняття нових членів Біржі, про виключення Члена біржі у випадках, передбачених цим Статутом, правилами біржової торгівлі або положенням про членство;
 визначення порядку реєстрації брокерів на Біржі, загальної кількості брокерів Біржі та граничної кількості брокерів в розрахунку на одне біржове місце;
 розгляд звітів Керуючого;
 ініціювання проведення Ревізійною комісією позачергових перевірок та ревізій діяльності Біржі, її дочірніх підприємств, філій та представництв, прийняття відповідних рішень на підставі звітів Ревізійної комісії;
 розробка у встановленому законодавством порядку Положення та Регламенту постійно діючого третейського суду та третейського суду для вирішення конкретних спорів, з подальшим затвердженням Загальними зборами членів Біржі; призначення Голови Третейського суду Біржі, Відповідального секретаря та Третейських суддів;
 вирішення інших питань діяльності Біржі, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів.
8.2.4. Рада Біржі може прийняти рішення про передачу частини своїх повноважень іншім органам Біржі або Керуючому.
8.2.5. Засідання Ради Біржі проводяться щокварталу. Позачергові засідання скликаються Головою Ради Біржі з власної ініціативи або на вимогу 25% членів Ради Біржі, на вимогу Керуючого або Ревізійної комісії. Члени Ради Біржі повідомляються про позачергові засідання персонально не пізніше як за п’ять днів до призначеної дати засідання.
8.2.6. Голова Ради Біржі здійснює керівництво та координацію роботи Ради Біржі. Голова Ради Біржі може без довіреності представляти інтереси Біржі перед органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, виступати публічно від імені Біржі.
8.2.7. Засідання Ради Біржі вважаються правомочними, якщо в них беруть участь 60 відсотків членів Ради Біржі.
8.2.8. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради Біржі. При рівності голосів, голос Голови Ради Біржі або головуючого на засіданні є вирішальним. Протокол засідання Ради Біржі підписується головуючим та секретарем засідання.
8.3. Керуючий
8.3.1. Для управління поточною діяльністю Біржі та забезпечення її функцій призначається Керуючий.
8.3.2. Керуючий призначається Радою Біржі.
8.3.3. Керуючий підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам і Раді Біржі та організує виконання їх рішень. Керуючий зобов’язаний не пізніше ніж через два місяці після закінчення фінансового року подати Раді Біржі річний звіт.
8.3.4. Керуючий вирішує всі питання діяльності Біржі, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів або Ради Біржі, або що віднесені за цим Статутом та внутрішніми документами Біржі до виключної компетенції іншого органу Біржі.
До компетенції Керуючого належить:
 розробка стратегії та методики досягнення мети Біржі;
 забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Ради Біржі;
 поточне керівництво та координація роботи структурних підрозділів Біржі;
 має право без довіреності здійснювати дії від імені Біржі;
 організація ведення Реєстру членів Біржі;
 підготовка, скликання та забезпечення проведення Загальних зборів;
 забезпечення ведення Біржею обліку та звітності, підготовка річних звітів Біржі, організація ведення діловодства та архіву;
 організація контролю за дотриманням правил біржової торгівлі та інших внутрішніх документів Біржі, інформування Ради Біржі про порушення;
 продавати, обмінювати, передавати безплатно, здавати в оренду фізичним і юридичним особам будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби і інші матеріальні цінності, що належать Біржі, а також списувати їх з балансу
 вирішувати всі питання діяльності Біржі, за винятком віднесених до компетенції Загальних Зборів членів і Ради Біржі.
8.3.5. Керуючий має право без доручення укладати від імені Біржі будь-які договори та здійснювати інші юридичні дії, спрямовані на реалізацію мети та предмету діяльності Біржі, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
8.4. Ревізійна Комісія
8.4.1. Контролюючим органом Біржі є ревізійна комісія, яка обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія здійснює перевірки за власною ініціативою, за дорученням Загальних зборів, Ради Біржі та на вимогу членів Біржі.
8.4.2. Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами. Матеріали про результати перевірок Ревізійна комісія направляє Загальним зборам і Раді Біржі.
8.4.3. Ревізійна комісія складається з членів Біржі, які не є членами Ради Біржі. Члени Ревізійної комісії не можуть бути обрані до інших органів Біржі або займати інші посади на Біржі. Кількісний та особовий склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами.
8.4.4. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Ради Біржі з правом дорадчого голосу.
8.4.5. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Біржі надання всіх необхідних матеріалів, документів і особистих пояснень. Ревізійна комісія складає висновок по річному звіту і балансу і представляє означені документи для затвердження на Загальні Збори членів Біржі.
8.4.6. Ревізійна комісія робить висновки на підставі річних звітів та балансів, та іншої інформації, зібраної Ревізійною комісією. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають право затверджувати баланс. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.
8.4.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або проведення засідання Ради Біржі, якщо виникла загроза інтересам Біржі.
8.5. Інші органи
8.5.1. Для забезпечення виконання функцій Біржі створюються інші органи та спеціальні підрозділи: розрахунково – клірингова палата, біржовий арбітраж, постійно діючий третейський суд, котирувальна комісія та інші підрозділи і допоміжні служби, необхідні для діяльності Біржі. Порядок утворення та функціонування органів, підрозділів та допоміжних служб Біржі встановлюється Радою Біржі та затверджується Загальними зборами.

СТАТТЯ 9. ПРИПИНЕННЯ БІРЖІ

9.1. Біржа створюється на невизначений термін.
9.2. Припинення Біржі відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації. Реорганізація Біржі тягне за собою перехід прав і обов'язків, що належать Біржі, до її правонаступників.
9.3. Рішення про реорганізацію Біржі приймається Загальними Зборами членів Біржі. Ліквідація Біржі чиниться за рішенням Загальних Зборів членів Біржі або за рішенням господарського суду в випадках, передбачених законодавством. Біржа вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту вилучення її з реєстру державної реєстрації.
9.4. Ліквідація Біржі проводиться Ліквідаційною комісією, що призначена Загальними Зборами членів Біржі, а в випадках припинення діяльності Біржі за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначена цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Біржі. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Біржі, виявляє її дебіторів і кредиторів, приймає заходи з оплати боргів Біржі, складає ліквідаційний баланс.
9.5. Наявні у Біржі грошові кошти, у тому числі виторг від розпродажу майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, кредиторами, оплати праці робітників Біржі, розподіляються між Засновниками в частках, пропорційних внескам до Статутного фонду. Майно, передане Біржі її Засновниками в користування, вертається в натуральній формі.

СТАТТЯ 10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Зміни до цього Статуту визнаються дійсними за умови прийняття відповідного рішення Загальними зборами та реєстрації даних змін відповідно до вимог законодавства України.
10.2. Якщо будь-яке з положень цього Статуту визнається недійсним, незаконним, або таким, що не має юридичної сили з будь-якої причини, то таке положення не впливає на дійсність, законність та юридичну силу всіх інших положень.
10.3. Всі питання, які не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством.
бесплатно софт портал без регистрации фильмы hd бесплатно качественные шаблоны dle 9.6 бесплатно

Інформація...
Для перегляду всіх аукціонів перейдіть на вкладку АУКЦІОНИ
Голосование
Так
Не зовсім
Ні
Не зрозумів питання